Polityka Prywatności

Zbieranie danych osobowych

Przy składaniu zapytań ofertowych i innych zapytań Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia kontaktu. Klient proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę zainteresowaną usługami firmy Oilmedica sp. z o.o. Dane osobowe obejmują informacje takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz nazwę firmy. W przypadku rozmowy telefonicznej dane te są przekazywane ustnie.

Dane osobowe mogą być gromadzone przez firmę Oilmedica sp. z o.o. również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, rozstrzyganie kwestii spornych, formularz kontaktowy).
 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji klienta jako strony zainteresowanej usługami firmy, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez firmę dla celów marketingu własnych usług i produktów. Marketing własnych usług i produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e-mail do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione podczas kontaktu online bądź w trakcie rozmowy telefonicznej. Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.

 

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Firma Oilmedica sp. z o.o. nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń firmy w przypadku naruszenia jego praw/dóbr przez Klienta.

 

Ochrona informacji

Jedynie osoby upoważnione przez Administratora danych mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Osoby te mają obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy. Firma stosuje środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich nielegalną lub przypadkową zmianą, zniszczeniem bądź utratą, jak również przed dostępem osób niepowołanych bądź przed ich nieuprawnionym rozpowszechnieniem.